မူလ / “CDM ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ အနာဂတ်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို သိလိုခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

“CDM ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၏ အနာဂတ်ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို သိလိုခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း

Scroll to Top