မူလ / ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအားကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအားကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Shan State Hluttaw- CRSSH) ဖွဲ့စည်းကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအရပ်ရပ်ကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH) မှ ကြိုဆိုထောက်ခံပါသည်။

class=wp-image-468/
class=wp-image-469/
class=wp-image-470/
Scroll to Top