မူလ / ‘‘ခရိုင်ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ခရိုင်အတွင်းရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို နာယက အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ’’ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

‘‘ခရိုင်ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ခရိုင်အတွင်းရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို နာယက အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ’’ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း

Scroll to Top