မူလ / “နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိနိုင်ငံတကာနှင့် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် မေးခွန်း

“နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိနိုင်ငံတကာနှင့် သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဥ်များအား သိလိုခြင်း” နှင့် စပ်လျဥ်းသည့် မေးခွန်း

Scroll to Top