မူလ / ၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီမှ ၁၅၀၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော Silent Strike တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းအဆို

၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီမှ ၁၅၀၀ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော Silent Strike တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည့် ပြည်သူလူထုအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းအဆို

Scroll to Top