မူလ / ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စကားသံများ (အပိုင်း – ၂)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စကားသံများ (အပိုင်း – ၂)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (၃) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း (မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၈)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) နှင့် ဒေါ်ရီရီထိုက် (ဝေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) တို့၏ စကားသံများ ဖြစ်ပါသည်။

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

Scroll to Top