မူလ / ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ (SURC) မှ ဖတ်ကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အထိမ်းအမှတ် သဝဏ်လွှာ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ (SURC) မှ ဖတ်ကြားခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အထိမ်းအမှတ် သဝဏ်လွှာ

Scroll to Top