မူလ / ပြည်သူများ၏ ဆင့်လွှဲတာဝန်ပေးခြင်းခံရသော တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ သဘောထားများအပေါ် ဦးစည်သူမောင်၏ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

ပြည်သူများ၏ ဆင့်လွှဲတာဝန်ပေးခြင်းခံရသော တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ သဘောထားများအပေါ် ဦးစည်သူမောင်၏ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

Scroll to Top