မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းစွမ်း၏ ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဝင်းစွမ်း၏ ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်

Scroll to Top