မူလ / ဝန်ထမ်းချေးငွေ (၂)လစာကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်မလိုသည့်ချီးမြှင့်ငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်

ဝန်ထမ်းချေးငွေ (၂)လစာကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်မလိုသည့်ချီးမြှင့်ငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်

စာမူ လမ်းကြောင်းပြ
Scroll to Top