မူလ / လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၃၄/၂၀၂၁

၁၃၈၃ ခုနှစ် ၊ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၃) ရက်

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်)

ဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျအပ်နှင်းလိုက်သည့် အာဏာကိုကျင့်သုံးလျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၉/၂၀၂၁)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အရ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်အား ယှဉ်တွဲပါဝန်ကြီးဌာနတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

ဦးမော်ထွန်းအောင်          ဒုတိယဝန်ကြီး

                                                    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Scroll to Top