မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်စီစီသက်၏ ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အရေးကြီးအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဒေါ်စီစီသက်၏ ထောက်ခံဆွေးနွေးချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့

Scroll to Top