မူလ / ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ၏ တစ်နှစ်တာလုပ်ဆောင်ချက်များ ပြည်သူလူထုထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ၏ တစ်နှစ်တာလုပ်ဆောင်ချက်များ ပြည်သူလူထုထံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

Scroll to Top