မူလ / ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

Scroll to Top