မူလ / ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို တတိယ အကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
Scroll to Top