မူလ / ထုတ်ဝေခြင်း / အစီရင်ခံစာများ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ တတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၂-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမ အကြိမ်အစည်းအဝေး၊ တတိယနေ့၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Read More »

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Read More »

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယနေ့၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Read More »

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံ တင်သွင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်း လာစေရေးဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၃၁-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမအကြိမ် အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်အသိုက်အဝန်းနှင့် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Read More »

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

၃၁.၁.၂၀၂၃ရက်နေ့၊ ၁၀၀၀နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမ အကြိမ်အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာအား မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ

Read More »
Scroll to Top